Đội trưởng: 1141440 Nơi sử dụng: Đổ Công ty: Jobsadvision GmbH