lol esports lck chừng nào việt nam đá Schanzer - Ban giám sát
Schanzer
Schanzer
Schanzer

chừng nào việt nam đá Ban giám sát Fussball GmbH

Karl Meier

Chủ tịch Ban giám sát

 

Peter Jackwerth

Thành viên của Ban giám sát

 

Andreas Mayr

Thành viên của Ban giám sát

 

Peter K?ssler

Thành viên của Ban giám sát

 

Christoph Heckl

Thành viên của Ban giám sát

 

// // //