Đội trưởng: 1153193 Nơi sử dụng: Ingolstadt Công ty: Tự động Bierschneider GmbH