Đội trưởng: 1153048 Nơi sử dụng: Wolnzach và phòng Ingolstadt Công ty: Elektro Neuber Gmbh