Đội trưởng: 1153174 Nơi sử dụng: 85051 Ingolstadt, Schütterettenweg 1/3 Công ty: Tự động Bierschneider GmbH