Đội trưởng: 1151605 Nơi sử dụng: Ingolstadt Công ty: Zweckverband Verkehrsverbund khu vực Ingolstadt lớn, VGI