Schanzer
Schanzer
Schanzer

ltd vlwc Giám đốc quản lý

Dietmar Beiersdorfer

Giám đốc điều hành

Điện thoại: +49 841-88557-0
Fax: +49 841-88557-126

Florian Günzler

Giám đốc thương mại, Đại diện được ủy quyền

Điện thoại: +49 841-mấy h việt nam đá bóng88557-113
Fax: +49 841-88557-113 99
E-mail: fg@fcingolstadt.de

// // //