FCI quyên góp cho Alexander Kepa

Ngay cả khi trò chơi chống lại VFR Aalen là một thử nghiệm tuyệt vời trong giai đoạn chuẩn bị, thì trò chơi lợi ích trong Gro?mehring đã thuộc một phương châm quan trọng hơn nhiều: giúp đỡ ... hơn...