mùa mới fo4 Sebastian Knosp

Trưởng phòng Hướng đạo và Phân tích

E-mail: SK@fcingolstadt.de

Lưu ý: Hồ sơ và ưu đãi của người chơi muốn được chấp nhận trực tuyến qua email!Manfred Linzmaier

Hướng đạo sinh

E-mail: ml@fcingolstadt.de


Lưu ý: Hồ sơ và ưu đãi của người chơi muốn được chấp nhận trực tuyến qua email!// // //