Schanzer
Schanzer
Schanzer

r dota Chi tiết người chơi

Tôi
Eder Mareike
Eder, Mareike

Quản lý bộ phận cơ sở

Ngày sinh/

Nơi sinh/

Tên nick/

Dấu sao/

kích thước/ cm

trọng lượng/ Kilôgam

Tình trạng hôn nhân/

Câu lạc bộ cuối cùng/

Tại FCI kể từ/

thành công/

// // //