dota 2 wallpaper hd Chi tiết người chơi

#25
Arian llugiqi
Llugiqi, Arian

Tấn công

Con số/25

Ngày sinh nhật/Ngày 24 tháng 10 năm 2002

Nơi dota 2 launch options sinh/

Bí danh/ARI

Kích thước/187 cm

Trắng/80 kg

PGS cuối cùng/

Tại FCI kể từ/01.07.2021

dota 2 launch options
// // // dota 2 launch options