Schanzer
Schanzer
Schanzer

bxh can 2022 Đào tạo an toàn đi xe đạp

Theo dự án "Huấn luyện an toàn đường bộ với Schaanza", FCI dành riêng cho chủ đề an ninh trong giao thông đường bộ. Đối tác hợp tác trong dự án này là đồng hồ giao thông ở Ingolstadt, điều này làm cho học sinh phù hợp với giao thông đường bộ trong đào tạo an toàn giao thông xung quanh công viên thể thao Audi. Dự án đã hoạt động từ năm 2013 và các trường sau đây đã ở đó:

  • Trường tiểu học Friedrichshofen (tháng 5 năm 2013)
  • Trường tiểu học ETTING (Tháng 5 năm 2014)
  • Trường tiểu học Ingolstadt-Irertsheim (tháng 5 năm 2015)
  • Grundschule gotold-ephraim-hessing (tháng 5 năm 2016)
  • Trường tiểu học Ingolstadt-Zuchering (tháng 5 năm 2017)
  • Thư tiểu học gửi thư (tháng 5 năm 2018)
  • Trường tiểu học trên Schanz (tháng 5 năm 2019)

trở về

// // //