Đội trưởng: 1138754 Nơi sử dụng: Đổ Công ty: Jobsadvision GmbH